Personuppgifter

Integritetspolicy för Norrbottens Gille ideell förening
Norrbottens Gille, nedan kallad Föreningen, org nr 802443-8692, är personuppgiftsansvarig
för behandling av medlems personuppgifter inom ramen för dess verksamhet.
Föreningens ändamål (utdrag från § 1 i stadgarna)
Föreningen har som ändamål att samla norrbottensvänner i Stockholmstrakten och landets
övriga delar kring det gemensamma intresset för Norrbotten, dess folk och kultur samt verka
för att bevara och främja samhörigheten med vår nordligaste landsända. Det sker genom att
samla medlemmarna till umgänge i olika former, t.ex. traditionella fester kring norrbottniska
mattraditioner, studiebesök och seminarier.
Varför behandlar vi personuppgifter?
EU:s dataskyddsförordning, GDPR, gäller i Sverige och utgör grunden för reglering av
personuppgifter, t.ex. ett personnamn eller en e-postadress, till skydd för fysisk person.
Norrbottens Gille omfattas av förordningen i tillämpliga delar.
För att Föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika
ändamål kopplade till verksamheten. Behandling av personuppgifter syftar till att underlätta
föreningens verksamhet till nytta för medlemmarna.
Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex.
medlemsmöten, seminarier, exkursioner), att kommunicera med medlemmarna (kallelser till
aktiviteter, m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (t.ex. årlig
medlemsavgift, avgift för återkommande sammankomster som surströmmingsmiddag,
paltmiddag och årsmöte).
Föreningen behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag till stöd för föreningens
verksamhet.
Föreningen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av de personuppgifter som sker vid:
• Hantering av medlemskap i föreningen
• Föreningsadministration
• Deltagande i Föreningens arrangemang
• Ansökan om bidrag
• Sammanställning av statistik och uppföljning
• Kontakt med medlem
• Besök på vår hemsida
• Publicering av material på hemsida och sociala medier
Hur hanterar vi personuppgifter?
Personuppgifter t.ex. namn och adress lämnas inte ut. Inte heller e-postadress. Saknar medlem
e-postadress sker kommunikation via brev eller telefon. Slutar medlem i Föreningen raderas
samtliga personuppgifter i databas eller motsvarande. Medlem har rätt att kontrollera de
personuppgifter som finns för hen i databas eller motsvarande. Kontakta styrelsen om det
uppkommer frågor kring Föreningens hantering av personuppgifter