Våra stadgar

 

NORRBOTTENS GILLE
Organisationsnr: 802443-8692

 

STADGAR

reviderade vid årsmöte 2009-04-23
reviderade vid årsmöte 2014-04-12
reviderade vid årsmöte 2019-04-06
reviderade vid årsmöte 2022-04-23

 

§ 1 Föreningens ändamål

Norrbottens Gille är en ideell förening som har till ändamål att samla norrbottensvänner i Stockholmstrakten och landets övriga delar kring det gemensamma intresset för Norrbotten, dess folk och kultur samt verka för att bevara och främja samhörigheten med vår nordligaste landsända. Det sker genom att samla medlemmarna till umgänge i olika former, t.ex. traditionella fester kring norrbottniska mattraditioner, studiebesök och seminarier.

Till dessa sammankomster inbjuds föreläsare med norrbottnisk eller annan bakgrund. Dessa bör:

– förmedla egna erfarenheter från olika yrkesområden,
– berätta om människor, historia, samhällsliv, natur och kultur i Norrbotten, eller
– berätta om aktuella frågor från andra delar av landet.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

§ 2 Medlemskap

Medlemmar i föreningen antas av styrelsen. Medlemskap i föreningen kan vinnas av var och en som härstammar från Norrbotten eller känner sig ha särskilda band till Norrbotten, t.ex. genom att ha bott och verkat där.

Styrelsen kan också anta som medlem eller föreslå som hedersledamot, person, som ej uppfyller ovannämnda villkor men som visat särskilt intresse för föreningens ändamål. Hedersledamot utses av föreningen efter beslut på årsmöte.

§ 3 Medlemsavgift

Varje medlem betalar en årsavgift, som fastställs vid ordinarie årsmöte. Medlem som antas i föreningen under september eller senare betalar ingen årsavgift det året.

Styrelsen kan efter prövning i varje särskilt fall medge befrielse från betalning av medlemsavgiften.

Hedersledamot betalar ingen årsavgift.

§ 4 Utträde

Medlem som vill utträda ur föreningen anmäler det till
info@norrbottensgille.se eller via vanligt postalt brev. Medlem som trots
skriftlig påminnelse, inte har betalat medlemsavgift får anses ha begärt sitt
utträde ur föreningen

§ 5 Styrelse

Föreningens styrelse utgörs av ordförande som väljs på ett år samt sex till åtta övriga ledamöter som kan väljas på ett eller två år. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör.

Styrelsen är beslutför när minst hälften av styrelsens ledamöter är närvarande. Normalt fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordförande utslagsröst. Om endast hälften av ledamöterna är närvarande krävs enhällighet för beslut.

Styrelsens möten skall protokollföras.

§ 6 Revision

Föreningens verksamhet och förvaltning granskas av en revisor. Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Räkenskaperna skall överlämnas till revisorn senast 15 mars. Skriftlig berättelse över verkställd revision skall lämnas till styrelsen senast 31 mars. Revisor äger ständig tillgång till föreningens alla böcker, räkenskaper och handlingar.

§ 7 Föreningens verksamhet

Ordinarie årsmöte hålls i Stockholm före april månads utgång. Extra föreningsmöten kan utlysas av styrelsen eller ordföranden.

Kallelse till årsmöte skall utsändas minst 14 dagar i förväg.

Vid föreningens möten äger varje närvarande medlem en röst om man har betalt sin årsavgift för det löpande året eller är hedersledamot. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid val då lotten avgör.

§ 8 Årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:

 1. Mötets behöriga utlysande.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 3. Val av två personer att jämte ordförande justera protokollet
 4. Styrelsens årsredovisning, dvs. förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning
 5. Revisionsberättelse
 6. Fastställande av resultat- och balansräkning
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Fastställande av årsavgift
 9. Val av ordförande
 10. Val av övriga styrelseledamöter
 11. Val av revisor och revisorssuppleant
 12. Val av valberedning (två personer)
 13. Förslag väckta av styrelsen
 14. Inkomna motioner från enskilda medlemmar.
 15. Övriga ärenden

§ 9 Motioner från enskilda medlemmar

Förslag från enskild medlem (motion) skall vara inlämnad till styrelsen senast under februari månad för att kunna behandlas på årsmötet.

§ 10 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan beslutas på ordinarie årsmöte med kvalificerad majoritet, dvs. om minst 2/3 av de närvarande medlemmarna stöder förslaget.

Vid enkel majoritet krävs att frågan beslutas av två på varandra följande föreningsmöten, av vilka det ena skall vara ett ordinarie årsmöte.

Förslag om ändring av stadgarna skall, för att kunna behandlas, vara angivet i kallelsen till sammanträdet.

§ 11 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen fattas på ordinarie årsmöte och ett extra föreningsmöte inom två månader därefter. För att beslutet skall gälla krävs att frågan om upplösning av föreningen varit angiven i kallelserna till båda mötena och att beslutet vid båda tillfällena stötts av minst 2/3 av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Vid beslut om upplösning av föreningen anslås föreningens tillgångar till ändamål som främjar kulturella intressen i Norrbotten1.

Dessa stadgar har antagits vid årsmöte 1983-03-15 och reviderats vid årsmöte 2009-04-23,  vid årsmöte 2014-04-12, vid årsmöte 2019-04-06 och vid årsmöte 2022-04-23.

1 När begreppet Norrbotten används i dessa stadgar avses Norrbottens län enligt nu gällande länsindelning, dvs. landskapet Norrbotten samt Norra Lappland.