Årsmöte 2018

Postad den 15 maj 2018 i Årsmöte | Inga kommentarer »

PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTE

Datum/tid?: Lördag 7 april 2018 kl 13.00 -13.30  Plats?: Restaurang Klein’s Skolmat, David Bagares gata 23  
Närvarande: ?67 medlemmar och medföljande gäster. 
Ordförande Inga-Britt Ericson öppnade mötet och hälsade alla varmt välkomna. 
 
1. Mötets behöriga utlysande Kallelse hade utsänts till medlemmarna i stadgeenlig tid. Årsmötet förklarades därmed behörigen utlyst. 
 
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet Till ordförande för mötet valdes Ulf Öqvist och till sekreterare valdes Bengt Andersson. 
 
3. Val av två personer att jämte ordföranden justera dagens protokoll Anna-Märta Israelsson och Olle Norgren valdes att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 
 
4. Styrelsens årsredovisning, dvs Förvaltningsberättelse, Resultat- och Balansräkning  Mötets ordförande Ulf Öqvist gjorde ett kort sammandrag över året som gått. Catharina Fors, ekonomiansvarig, presenterade årets resultat. Årets förlust 8 354 kronor föreslås disponeras enligt styrelsens förslag, dvs balanseras i ny räkning.  Tillgångarna vid årets slut var 52 516 kronor. Årsmötet fastställde enhälligt förvaltningsberättelsen och resultat- och balansräkningen. 
 
5. Revisionsberättelsen Revisor Gösta Jonsson läste upp revisionsberättelsen och föreslog att ge styrelsen ansvarsfrihet?. 
 
6. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. 
 
7. Fastställande av årsavgift Styrelsen förslag är oförändrad avgift 2018, dvs 150 kronor för samtliga medlemmar. Årsmötet beslöt enhälligt att anta styrelsens förslag. 
 
8. Val av ordförande Valberedningen föreslog Inga-Britt Ericson som ordförande på ett år.  Årsmötet beslöt enhälligt att välja Inga-Britt Ericson som ordförande på ett år. 
 
9. Val av övriga styrelseledamöter Valberedningen föreslog omval på två år av ledamöterna Catharina Fors och Ola  Wikström. Kvarstår på ett år gör ledamöterna Birgitta Strömbäck, Ricky Eriksson och Bengt Andersson.
 
Valberedningen föreslog vidare fyllnadsval av Maria Johansson på ett år och nyval av Rickard Arvidsson på två år. Årsmötet beslöt enhälligt att utse föreslagna ledamöter för verksamhetsåret 2018. 
10.Val av revisor och revisorssuppleant Till revisor omvaldes Gösta Jonsson och till revisorssuppleant Lars-Göran Öman, båda på ett år. 
11. Val av valberedning Till valberedning omvaldes Olle Norgren och nyval av Solveig Pettersson . 
12. Förslag väckta av styrelsen Noterades att inga förslag väckts av styrelsen. 
13. Inkomna motioner från enskilda medlemmar Inga motioner har inkommit. 
14. Övriga ärenden Inga övriga ärenden förelåg. 
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet. 
2018-04-10 
Vid protokollet:  
 
Bengt Andersson  
 
Justeras:                                             Justeras:                                      Justeras: 
 
 
Ulf Öqvist                                         Anna-Märta Israelsson                Olle Norgren 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *